kriketloka@gmail.com

Pre Season Squad 2019

After having a two successful pre season practice session
we are
Proudly Announcing The
Pre Season Škofija Loka Kriket Klub Squad for Season 2019-20

1. RAMANJOT SINGH (C)
2. ANIKET GODBOLE (VC)
3. AYYAZ AHMED
4. SHAHID ARSHAD
5. TOMAŽ PAZLAR (WK)
6. NILESH UJAWE
7. OM RAJ THAKUR
8. SAJID EHSAN
9. RANA AWAIS IKRAM
10. ASHISH BOHRE
11. RAGUNATH VENKATESH (W/K)
12. SHOAIB SADDIQUI
13. DINESH MATLA
14. DILEEP KUMAR PALLEKONDA (WK)
15. RIZWAN ZAHOOR
16. SANDAN KUMAR SHARMA
17. RAVI JAIN
18. MAZAR KHAN (WK)
19. BARJESH
20. MUKESH
21. SAGAR